Chémia

Chemicko-analytický vývoj nových účinných látok.

Oddelenie chémie realizuje projekty, ktorých cieľom je vývoj inovačných účinných látok. Medzi ne patrí syntéza referenčných látok a metabolitov, ako aj určovanie ich fyzikálno-chemických vlastností a údajov týkajúcich sa ich bezpečnosti.

Toto rôznorodé spektrum úloh vykonávajú odborníci v skupinách pre syntézu, určovanie vlastností látok a biofarmáciu.

Skupina pre syntézu je zodpovedná za dodávky vzoriek látok na predbežné klinické testovanie a za analytický vývoj metód organickej chémie a moderných technológií purifikácie.

Skupina pre určovanie vlastností látok vykonáva vedecký opis inovačných účinných látok, pričom sa zameriava na ich identitu, čistotu, obsah a fyzikálno-chemické vlastnosti. Využíva na to najmodernejšie analytické technológie.

Skupina pre biofarmáciu je zodpovedná za analytické testovanie biologických materiálov, ktoré je súčasťou skúmania toxicity inovačných účinných látok.


VYHĽADÁVANIE