> Domov
  • > Zásady ochrany osobných údajov

Left menu

Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Autorizované zastúpenie spoločnosti Berlin-Chemie AG/Menarini v Slovenskej republike – BERLIN CHEMIE A.G. – obchodné zastúpenie v SR (ďalej len „spoločnosť“) berie zásady ochrany osobných údajov používateľa veľmi vážne a zaväzuje sa dodržiavať ich podľa svojich najlepších možností. Keď si pozriete webovú stránku www.berlin-chemie.sk (ďalej len „webová stránka“ alebo „stránka“) prípadne ak požiadate o služby, ktoré sú k dispozícii na stránke, spoločnosť môže spracovávať vaše osobné údaje. Aktuálne zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“) uvádzajú činnosti vykonávané spoločnosťou pri spracovávaní vašich osobných údajov prostredníctvom jej webovej stránky a záväzkov, ktoré prijala spoločnosť z tohto hľadiska.

V prípade, že to bude vyžadovať zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na území Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spoločnosť vás vždy vopred požiada o súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov.

Ak poskytnete osobné údaje tretích strán, musíte vykonať predchádzajúce kroky na zaistenie toho, že poskytnutie týchto údajov spoločnosti (a následné spracovanie na účely uvedené v príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov) bude v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj platnými právnymi predpismi a nariadeniami: napríklad môžete poskytnúť osobné údaje tretích strán len po ich riadnom informovaní a po prijatí ich osobitného súhlasu.

Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom údajov je autorizované zastúpenie spoločnosti Berlin-Chemie AG/Menarini v Slovenskej republike - BERLIN CHEMIE A.G. – obchodné zastúpenie v SR na adrese: Palisády 29, SK-81106 Bratislava.

Typ spracovávaných údajov

Návšteva alebo kontrola webovej stránky zvyčajne nezahŕňa zber a spracovanie vašich osobných údajov, okrem údajov o prezeraní stránky a súborov cookie tak, ako je to uvedené ďalej. Okrem toho môžete aj dobrovoľne poskytnúť osobné údaje spoločnosti počas interakcie s niektorými funkciami webovej stránky alebo keď požadujete určité služby dostupné na stránke.

Navigačné údaje a súbory cookie

Spracovanie vašich osobných údajov na webovej stránke je obmedzené na spracovanie takzvaných navigačných údajov, čo sú údaje prenášané na webovú stránku ako potrebné na používanie počítačových systémov stanovených na správu webovej stránky, ako aj internetové komunikačné protokoly. Napríklad IP adresy alebo názvy domén počítačových systémov použitých na prihlasovanie na webovú stránku, ako aj iné parametre týkajúce sa operačného systému používaného na prihlasovanie na webovú stránku. Spoločnosť zbiera takéto a iné údaje (ako je napríklad počet návštev a čas strávený na webovej stránke) na výlučne štatistické účely a anonymne, aby sledovala fungovanie webovej stránky a zlepšila jej účinnosť. Takéto údaje sa nezbierajú na to, aby sa spájali s inými informáciami týkajúcimi sa používateľov stránky, ani na to, aby umožnili vašu identifikáciu, no na základe povahy takýchto údajov, informácie môžu umožniť vašu identifikáciu prostredníctvom spracovania a spojenia s inými údajmi uchovávanými tretími stranami. Z takéhoto dôvodu sa identifikačné údaje okamžite anonymizujú po spracovaní a môže ich kontrolovať len spoločnosť, aby zaistila zodpovednosti týkajúce sa počítačových útokov vykonaných proti webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Bez ohľadu na to, čo je uvedené vyššie, navigačné údaje tak, ako sú opísané vyššie, sa uchovávajú len počas obmedzeného obdobia v súlade s platnými nariadeniami.

Stránka používa súbory cookie. používaním stránky súhlasíte s používaním súborov cookie tak, ako je opísané v týchto zásadách o ochrane osobných údajov.

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na vašom pevnom disku. Stránka používa takzvané súbory cookie relácie a súbory trvalé súbory cookie.

Súbory cookie relácie sú dočasné reťazce informácií, ktoré sa používajú na uľahčenie používania stránky, na interné bezpečnostné účely a správu systému. Súbory cookie používané na stránke neobsahujú informácie o používateľoch. Tieto súbory sa ukladajú v dočasnom režime a po tom, ako zatvoríte prehliadač, sa okamžite odstránia.

Trvalé súbory cookie môžu mať rôznu dĺžku trvania (od jednej hodiny po rok). Spoločnosť prijala tento typ súborov cookie na ukladanie jazyka zvoleného používateľom a na odosielanie štatistických informácií do systému Google Analytics, ktorý umožňuje spoločnosti analyzovať prístupy/návštevy na webovej stránke na štatistické účely. Súbory cookie sa prijímajú čisto na štatistické účely a ich informácie sa zbierajú v súhrnnej forme. Pomocou páru súborov cookie (prípadne trvalého súboru cookie a súboru cookie relácie, ktorý sa odstráni po tom, ako používateľ vypne prehliadač), systém Google Analytics tiež ukladá časovú známku začiatku návštevy a zatvorenia webovej stránky.

Súbory cookie používané na stránke nezbierajú informácie o používateľoch stránky. Môžete sa však rozhodnúť zablokovať súbory cookie zmenou nastavení vášho prehliadača.

Časť Pomocník dostupná v paneli nástrojov väčšiny prehliadačov uvádza, ako zabrániť prijímaniu súborov cookie, webových majákov a iných sledovacích technológií, ako aj prijímanie informácií z prehliadača o prítomnosti tejto technológie a o tom, ako ich zablokovať.

Zablokovaním súborov cookie však môžete znížiť svoju možnosť používať stránku a zabránite prijímaniu plných výhod od funkcií a služieb dostupných na stránke.

Spoločnosť nevyužíva prístup ani kontrolu súborov cookie, webových majákov ani iných sledovacích technológií používaných na webových stránkach tretej strany, na ktoré môžete prejsť z webovej stránky. Spoločnosť nevyužíva prístup ani kontrolu obsahu či dokumentov, ktoré sú zverejnené na uvedených webových stránkach alebo získané ich prostredníctvom. Spoločnosť nevyužíva prístup ani kontrolu metódy spracovania vašich osobných údajov, za ktoré spoločnosť výslovne odmieta zodpovednosť. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán, na ktoré sa prihlasujete zo stránky, aby ste zistili podmienky, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov. Má sa za to, že súčasné zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na webové stránky tak, ako je uvedené vyššie.

Uchovávanie a skladovanie osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú a spracovávajú počítačovými systémami, ktoré patria spoločnosti, a spravuje ich spoločnosť alebo dodávatelia technických služieb tretej strany. Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti „Prístup k údajom“ ďalej. Údaje spracováva len vysokokvalifikovaný personál vrátane personálu povereného vykonávaním mimoriadnej údržby.

Účely a metódy spracovania údajov

Spoločnosť môže spracovávať vaše osobné údaje na tieto účely: riadenie komunikácie (vrátane oznámení o udalostiach farmakovigilancie), riadenie žiadostí o poskytnutie informácií atď.

Vaše osobné údaje sa spracovávajú manuálne aj automatizovanými prostriedkami v súlade s právnymi predpismi na ochranu údajov a podľa profilov bezpečnosti údajov a dôvernosti podľa zásad spravodlivého a zákonného spracovania údajov.

Údaje sa uchovávajú výlučne na prísne vymedzený čas na dosiahnutie špecifického účelu, na ktorých boli získané.

Bezpečnosť a kvalita osobných údajov

Spoločnosť sa zaviazala chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov a plniť požiadavky na bezpečnosť stanovené právnymi predpismi na ochranu údajov a platnými nariadeniami s cieľom zabrániť strate údajov, nelegálnemu alebo neoprávnenému použitiu údajov a neoprávnenému prístupu k uvedeným údajom.

Spoločnosť prijala vhodné technické opatrenia, ako sú viacnásobné pokročilé bezpečnostné technológie a postupy na ochranu údajov pred zmenou, stratou a neoprávneným prístupom. Vaše údaje budú v podstate uchovávané na serveroch nachádzajúcich sa v miestnostiach s obmedzeným prístupom, ktoré podliehajú kontrole. Okrem toho sú informačné systémy a počítačové programy používané spoločnosťou nastavené tak, aby sa minimalizovalo používanie osobných a/alebo identifikačných údajov. Údaje sa spracúvajú v prísne obmedzenom rozsahu a len na dosiahnutie špecifického účelu na ich zber. Spoločnosti môžete pomôcť aktualizovať a/alebo zaistiť správnosť svojich osobných údajov tým, že jej oznámite informácie týkajúce sa vašej adresy, kvalifikácií, kontaktných údajov atď.

Prístup k údajom

Vaše osobné údaje budú k dispozícii len pre personál zodpovedný za spracovanie údajov v rámci spoločnosti. V súvislosti so svojimi povinnosťami môže tento personál potrebovať spracovať takéto údaje na riadenie vašich požiadaviek. Údaje môžu byť poskytnuté iným zamestnancom spoločnosti, ako aj iným spoločnostiam v rámci skupiny Menarini Group vrátane spoločnosti A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl na tie isté účely, ako je uvedené vyššie a/alebo na účely správy.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia predchádzajúceho odseku, vaše osobné údaje nesmú byť poskytnuté tretím stranám, bez ohľadu na to, či sú to fyzické alebo právnické osoby, a nesmú byť šírené žiadnym iným spôsobom alebo formou.

Poskytovanie osobných údajov

Údaje označené hviezdičkou [*] potrebuje spoločnosť na spracovanie požiadaviek prijatých prostredníctvom stránky (napr. žiadosti o poskytnutie informácie a/alebo materiálu), prípadne vás kontaktovať na sledovanie vašich požiadaviek. Ak odmietnete poskytnúť takéto údaje, spoločnosť nebude môcť poskytovať služby, ktoré žiadate. Poskytnutie iných údajov, ktoré nie sú označené hviezdičkou je dobrovoľné: vaše zamietnutie nebude mať žiadne následky.

Vykonávanie vašich práv

Práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov vrátane práva získať potvrdenie o spracovávaní vašich osobných údajov v spoločnosti, práva skontrolovať obsah, zdroj a presnosť vašich údajov a/alebo požiadavky, aby vaše údaje boli aktualizované, odstránené a/alebo anonymizované môžete vykonať kedykoľvek, ak sú nezákonne spracované a tiež práva pozastaviť spracovanie týchto údajov zo zákonných dôvodov.

Prevádzkovateľa údajov môžete kedykoľvek požiadať e-mailom ( Kontaktujte nás ) alebo písomne (na adresu: Berlin-Chemie AG/autorizované zastúpenie Menarini v Slovenskej republike, Palisády 29, SK-81106 Bratislava) s cieľom získať informácie o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou, vykonať práva stanovené právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ako aj prijať aktualizovaný zoznam subjektov, ktoré majú prístup k údajom.


VYHĽADÁVANIE